บุราส.; เดชคำภูส.; ศิริชัยราวรรณ์จ. การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 55-59, 26 ธ.ค. 2019.