เชาว์พานิชอ. การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, v. 3, n. 2, p. 60-66, 26 ธ.ค. 2019.