ดังก้อง ว. การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 138–149, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/247470. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.