อ่อนพรม ด. .; รัตนติสร้อย ป.; ทองชาติ ศ. .; ประดิษฐ์ด้วง ศ. .; นิลทะวัช เ. . การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 43–51, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/248529. Acesso em: 4 ก.พ. 2023.