สันลาด ร.; คำนาสัก จ. .; แปงแก้ว น. .; ท้าวขว้าง ภ. .; ทิพย์บุญราช อ. . การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 48–57, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/250012. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.