ประพิน จ.; แพงวงษ์ ท. .; ทองทิพย์ ก.; เพ็ญกุลกิจ ร. อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 129–137, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/251303. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.