KHUMPHAI, T.; เจ้งวัฒนพงศ์ แ. .; มาตุ่น พ. .; หนูปลอด ป. .; บัวอรุณ ส. . การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 113–124, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/259961. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.