เชาว์พานิชอรนันท์. 2018. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 2 (1), 62-70. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/196803.