อัตถาพรอังคณา. 2019. “รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 15-24. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/197935.