โกศิลาดร.คชา. 2019. “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 11-14. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198025.