พรมทองสุวรรณา. 2019. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 25-32. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198029.