แสงชำนิดร.รวิกร. 2019. “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 67-77. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198159.