เชาว์พานิชอรนันท์. 2019. “The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (1), 25-31. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/198668.