บุราสัญญา, เดชคำภูสุภาพ, และ ศิริชัยราวรรณ์จักรพงษ์. 2019. “การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 55-59. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/202070.