เชาว์พานิชอรนันท์. 2019. “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 3 (2), 60-66. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/223404.