ดังก้อง วิกรม. 2022. “การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 6 (1):138-49. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/247470.