อ่อนพรม ดร.พัชร, รัตนติสร้อย ปรียาภรณ์, ทองชาติ ศตวรรษ, ประดิษฐ์ด้วง ศิริวรรณ, และ นิลทะวัช เมสิณี. 2022. “การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 6 (1):43-51. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/248529.