สันลาด รัชนีวรรณ, คำนาสัก จุฑามาศ, แปงแก้ว นครินทร์, ท้าวขว้าง ภัทราพร, และ ทิพย์บุญราช อนาวิล. 2022. “การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 6 (2):48-57. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/250012.