ประพิน จิระพจน์, แพงวงษ์ ทวีศักดิ์, ทองทิพย์ กลยุทธ, และ เพ็ญกุลกิจ รุ่งเรือง. 2022. “อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 6 (1):129-37. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/251303.