[1]
เชาว์พานิชอ., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 62-70, มิ.ย. 2018.