[1]
โกศิลาด., “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดรอบรู้ กับความรู้ทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 11-14, ธ.ค. 2019.