[1]
แสงชำนิด., “การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 67-77, ธ.ค. 2019.