[1]
เชาว์พานิชอ., “The Development of a Maha Sarakham Travel Recommendation System by Hybrid Filtering Technique”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 25-31, มิ.ย. 2019.