[1]
บุราส., เดชคำภูส., และ ศิริชัยราวรรณ์จ., “การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 55-59, ธ.ค. 2019.