[1]
เชาว์พานิชอ., “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์ดยเทคนิคการพยากรณ์”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 60-66, ธ.ค. 2019.