[1]
อ่อนพรม ด. ., รัตนติสร้อย ป., ทองชาติ ศ. ., ประดิษฐ์ด้วง ศ. ., และ นิลทะวัช เ. ., “การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 43–51, มิ.ย. 2022.