[1]
สันลาด ร., คำนาสัก จ. ., แปงแก้ว น. ., ท้าวขว้าง ภ. ., และ ทิพย์บุญราช อ. ., “การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 48–57, ธ.ค. 2022.