[1]
ประพิน จ., แพงวงษ์ ท. ., ทองทิพย์ ก., และ เพ็ญกุลกิจ ร., “อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 129–137, มิ.ย. 2022.