[1]
T. Khumphai, เจ้งวัฒนพงศ์ แ. ., มาตุ่น พ. ., หนูปลอด ป. ., และ บัวอรุณ ส. ., “การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร”, วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 113–124, ธ.ค. 2022.