ดังก้อง ว. “การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 138-49, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/247470.