อ่อนพรม ด. ., รัตนติสร้อย ป., ทองชาติ ศ. ., ประดิษฐ์ด้วง ศ. ., และ นิลทะวัช เ. . “การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 43-51, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/248529.