สันลาด ร., คำนาสัก จ. ., แปงแก้ว น. ., ท้าวขว้าง ภ. ., และ ทิพย์บุญราช อ. . “การพยากรณ์ความต้องการผลผลิตผักออร์แกนิกในจังหวัดลำปาง กรณีศึกษา ใบบุญบ้านสวนผัก ลำปาง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 48-57, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/250012.