ประพิน จ., แพงวงษ์ ท. ., ทองทิพย์ ก., และ เพ็ญกุลกิจ ร. “อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 129-37, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/251303.