Khumphai, T., เจ้งวัฒนพงศ์ แ. ., มาตุ่น พ. ., หนูปลอด ป. ., และ บัวอรุณ ส. . “การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชากระบวนการควบคุมและการวัดทางอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา, ปี 6, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 113-24, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/259961.