ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมส่ง "บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความเชิงพื้นที่"เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   ประจำ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   ท่านที่สนใจสามารถสมัครและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/about   การเตรียมต้นฉบับ และแบบฟอร์มที่กำหนด https://drive.google.com/drive/folders/1Xav6r08fngq5ClqZ5ODFzWimIETpIlx3?usp=sharing