ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

บทความทุกประเภท จะต้องผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพบทความอย่างน้อย 3 ท่าน ก่อนการตอบรับตีพิมพ์

ทั้งนี้ผู้นิพนธ์ จักต้องดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะอย่างครอบคลุม และกองบรรณาธิการจะพิจารณาการแก้ไขของท่านทุกครั้งก่อนจักตอบรับการตีพิมพ์ในฉบับนั้น ๆ