ปฏิทินการดำเนินงานจัดการวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565

https://drive.google.com/file/d/1rGsdb1KTzCHJoO5j0Z1s6j7yRfVj2VSp/view?usp=sharing