ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมส่ง "บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความเชิงพื้นที่"เพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565
(ปิดรับบทความ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565)

ท่านที่สนใจสามารถสมัครและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJoได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/about

การเตรียมต้นฉบับ และแบบฟอร์มที่กำหนด
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Xav6r08fngq5ClqZ5ODFzWimIETpIlx3

*** วารสารได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TCI มีคุณภาพอยู่ในฐาน 2 และบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ตามเกณฑ์ กพอ. ***