Return to Article Details ผลกระทบจากทัศนคติสีเขียว บรรทัดฐานอัตนัย การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้คุณค่า ต่อความตั้งใจกระทำ และความตั้งใจที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับโรงแรมสีเขียวของไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล