https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/issue/feed Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn 2020-07-18T19:59:41+07:00 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร huso_published@vru.ac.th Open Journal Systems <p>Journal of Social Sciences and Social Sciences Education Human Resource Management and Management Education Human Resource Management and Management Village or community Published in 2 editions each year, January - June, July - December.</p> <p>ISSN 2408-1205 (Print)<br>ISSN 2730-1516 (Online)</p> https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242034 Cognitive Behavior Family Therapy: Review Article 2020-06-30T19:43:20+07:00 tonsai kaewsawang cokepbig123@gmail.com <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The family is the smallest unit in human social systems. The family, meanwhile, is counted as the basic construction for laying the groundwork in all aspects of the human way of life, such as systematic thoughts, the perspective of life, and personality. The role of the family plays a significant part from birth until the end of human life. Many studies show that family is an essential factor in mental illness. Some psychiatric disorders are caused by genetic; however, another part is caused by the poor quality of the family. Family therapy is an essential method for changing the environment of the family to support the full potential of individual growth. Currently, Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is widely accepted and cited many pieces of research in the field, which support that it becomes an effective method and can be applied to both individual psychotherapy and group psychotherapy. Cognitive behavior therapy has been viral and proliferated over the last 40 years. Although it is highly effective and accepted, the theory is rarely used in family therapy and has only a few cited pieces of research that are used in clinical trials. This article aims to present knowledge about cognitive behavior theoretical Framework, session structure, Roles of a family therapist, Family Assessment, distorted thoughts of a married couple, and Interventional Techniques. The author expects that this article will be a part of the contribution to developing cognitive-behavioral family therapy studying.</p> 2020-06-30T18:14:42+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242880 Privilages Imposed by Constitutions of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 2020-07-01T15:40:15+07:00 ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ natthaphon@vru.ac.th <p>Privilages are the absolute right of parliamentarians to state facts, express opinions, vote or do other things at a council meeting. No person can file a complaint in any way and regardless of how long the time lapse. Thailand has provided the principle of privilege to protect the members of the House of Representatives. Senator Or a member of the legislature in the performance of duties at the council meeting in the auditorium area so that the council members can debate Fully express opinions in the performance of their duties The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) has provided the principle of privilege in Section 157.The Constitution of the Kingdom of Thailand 2007 is provided in Section 130 and at present, the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 is still provided in this regard in Section 124 The main condition of the privilege is to protect the members of the state in the event that they express their opinions. Cool at the Council only constitutes a definite perk. But if the said meeting is broadcast outside, parliamentarians will not receive absolute privileges. But still only receive privileges in the case of talking about people who are ministers or parliamentarians only When the author has studied the privileges under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 comparing with the privileges according to the constitution of Korea and Kuwait, it is found that the privileges under the Constitution of the Kingdom of Thailand, Section 124, paragraph 2 B.E. 2560 Privileges should be given to members of the council by proving only that if it is inaccurate, only the President of the Council will publish an explanation and only compensation for the injured who have been prosecuted in the criminal case under Section 124, paragraph 2. Which shall be repealed and enforced under Section 124, the first paragraph, which gives the privileges of that House both broadcasting and without broadcasting for the benefit of the sitting of the House Important.</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242960 GUIDELINES FOR USES OF TECHNOLOGํY IN PSYCHOLOGICAL COUNSELING 2020-07-18T19:56:39+07:00 ภาสกร คุ้มศิริ taitae_ong9@hotmail.com <p>The purpose of this article is to present knowledge about the definition, components, service standards, guidelines, legal issues and benefits as well as challenges of the uses of technology in psychological counseling. Having this knowledge helps psychologists make the right decision to provide services to their clients. Furthermore, Psychologists have a professional responsibility to increase their competency and follow the standards of ethics and law and the code of conduct when working in their field. In reviewing various literature, the article presents evidence to support the advantages of having guidelines. The article provides psychologists and others interested in the subject the opportunity to learn more about the service guidelines.</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242411 Positive Psychology Intervention in patients with Schizophrenia 2020-06-30T19:43:19+07:00 Chantanit Simavarangkul nickynickoo@gmail.com <p>Schizophrenia is accounted as severe mental illness. Patients with Schizophrenia lived without a good quality of life. Main treatments are likely focus on pathology for instance pharmacotherapy and traditional problem-focused psychology which regardless of health promotion in patients. The notion of Positive Psychology Intervention (PPI) are practical guidelines based on building positive emotions, hope, create optimistic, finding the strengths. It aims to create happiness, promote well-being which lead to symptoms reduction of the disease. This purpose this article is to present the concepts of positive psychology and the application of positive psychology intervention for treating schizophrenia patients.</p> 2020-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242931 The Development Process of “Pattani Bay Youths” via Schools, University and Communities Participation 2020-07-18T19:59:41+07:00 Direak Manmanah direak.m@psu.ac.th <p>บทความวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นและเยาวชนอาสาอ่าวปัตตานี โดยเป็นการศึกษาวิจัยที่เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือเพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน จำนวน 20 คน ให้เป็นเยาวชนรักษ์อ่าวปัตตานี&nbsp; ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเยาวชนรักษ์อ่าวปัตตานี มีลักษณะสำคัญที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับช่วงวัยของเยาวชน อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในทุกกระบวนการของการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักแก่เยาวชนถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์อ่าวปัตตานี 2) พัฒนาศักยภาพที่จำเป็นเพื่อให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่คนในชุมชน และ 3) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนและคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลระบบนิเวศน์เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากอ่าวปัตตานีอย่างยั่งยืน</p> 2020-06-28T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242950 THE EFFECTIVENESS OF A PROGRAM FOR PROMOTING SELF-EFFICACY ON LEARNING GOAL-SETTING BEHAVIOR OF GRADE 8 STUDENTS IN A DEMONSTRATION SCHOOL 2020-07-18T19:57:36+07:00 sornsaluk nimbute sornsaluk.n@gmail.com <p>The purpose of this research was to study the effectiveness of the self-efficacy promoting program on learning goal-setting behavior of grade 8 students who study in a demonstration school. The research methodology was Quasi-Experimental using one group pretest-posttest design. The participants were 11 students in grade 8 who had an average grade point lower than 2.00 when they were in grade 7. The research instruments were (1) the self-efficacy promoting program on learning goal-setting behavior which composed of 11 activities, 60 minutes in each activity, (2) learning goal-setting test, and (3) self-efficacy test. The statistics used for data analysis are the mean, standard deviation, comparing the average of t-test by using a Paired sample t-test. The results showed that participants had scored on learning goal-setting tests higher than before joining the program (t = -2.67, P ≤ .05), and score on self-efficacy test higher than before joining the program (t=-2.67, P ≤ .01). Therefore, this research shows that the self-efficacy promoting program on learning goal-setting behaviors increases students’ goal-setting behavior. This suggesting that developing students to set their learning goals is important. Besides self-efficacy, self-esteem and self-awareness is an interesting variable to encourages students to perceive their own learning goals.</p> 2020-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242943 THE EFFECTIVENESS OF SERVANT LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM IN COMMUNITY DEVELOPMENT VOLUNTEER LEADERS 2020-07-18T19:58:13+07:00 เหมือนฝัน นาครทรรพ mueanfan044@gmail.com <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>The purpose of this research was to study the effectiveness of servant leadership development program in community development volunteer leaders. The research methodology was Quasi-Experimental using one group pretest-posttest design. The participants were 20 people in Nonthaburi Province. The research instruments were (1) the servant leadership development program in community development volunteer leaders of 4 times, 6 hours in each time, (2) servant leadership test. (3) After Action Review: AAR include The three parts of reflection are What did you learn? How do you feel? And How can you use it? and (4) Follow-up after 1 month of joining the Servant Leadership Development Program in Community Development Volunteer Leaders by interviewing. The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, comparing the average of t-test by using a Paired sample t-test. The results showed that that volunteer community leaders before joining the servant leadership development program were in the moderate level and volunteer community leaders after joining the servant leadership development program have a high level of servant leadership. Community development volunteer leaders who participated in the servant leadership development program had significantly different leadership at the .001 level. (t=-6.80, P ≤ .000) Therefore, this research showed that servant leadership development programs for community development volunteer leaders were able to develop higher level of servant leadership.</p> 2020-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242066 THE RELATIONSHIP AMONG AUTHENTIC LEADERSHIP, JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT AMONG EMPLOYEES OF REAL ESTATE COMPANY IN BANGKOK 2020-06-30T19:43:22+07:00 thidarat pholtawongulchai thidarat.pho@gmail.com <p>The objectives of this research study were to: 1. investigate the level of authentic leadership, job satisfaction and organization commitment of a company’s employees 2. explore the relationship among authentic leadership, job satisfaction and organization commitment of a company’s employees; and 3.study variables for predicting organization commitment of a company’s employees in authentic leadership, and job satisfaction . Questionnaires were used as a research instrument. Statistical analysis was percentage, frequency, mean, standard deviation and Pearson’s Product, and multiple regression analysis were used to analyze the data.<br>Research results were as follows: 1. The level of Authentic leadership and Organization commitment of a company’s employees was high, on the other hand, level of Job satisfaction was moderate 2. Job satisfaction was significantly positive correlated with authentic leadership (r = .729, p &lt; .01) and Job satisfaction was significantly positive correlated with the organization commitment (r = .594 p &lt; .01) and Authentic leadership was significantly positive correlated with Organization commitment (r = .505, p &lt; .01) 3. Authentic leadership and Job satisfaction were accountable for 36.3 percent of Real Estate Company employee’s organization commitment.</p> 2020-06-30T18:32:05+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242203 Vocabulary Learning Strategies, Background Knowledge and Effect of Using Exercises Based on American Language Course (ALC) of the Fifth-Year Naval Cadets 2020-06-30T19:43:23+07:00 ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์ birdchaiwat2528@gmail.com <p>The objectives of this research were to 1) study vocabulary learning strategies and compare between high-ability and low-ability naval cadets 2) study background knowledge on English vocabulary and compare the average scores of each section and 3) develop English vocabulary exercises on basis of 75/75 and compare the average scores of each section between before and after studying through exercises. The population of this research was 68 fifth-year naval cadets studying during the first semester of academic year 2020.The research instruments were 1)a questionnaire on English vocabulary learning strategies 2) a questionnaire on background knowledge concerning English vocabulary 3) English vocabulary exercises and &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4) a pretest and posttest. The data collected were analyzed by mean, S.D., E1/E2, t-test and F-test. The findings were as follows:</p> <p>1) The average test score was overall at a moderate level. When considering specifically, the average test score of strategy for enhancing was the highest at a high level, followed by the strategy for finding the meanings which was at a low level. There were differences on using of vocabulary learning strategies between high-ability and low-ability naval cadets.</p> <p>2) The average test score was overall at an excellent level with percentage of 85.25. and there were no statistically significant differences at a .05 level in English vocabulary learning when comparing between the section which the naval cadets were studying in.</p> <p>3) The efficiency of the exercises was 77.82/79.60 which was higher than the initially specified standard criterion. English vocabulary learning ability of each section after studying through exercises was higher than that before studying through exercises.</p> 2020-06-30T18:35:45+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal/article/view/242942 Psychological Contract Organization Commitment And Organizational Citizenship Behavior Employees of a Company 2020-07-18T19:59:04+07:00 สมรรถพงศ์ ขจรมณี samattaphong@vru.ac.th <p><strong>ABSTRACT</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The objectives of this research to were study 1.) To study personal factors levels Psychological contract Organization Commitment and Organizational Citizenship Behavior of a company employees.&nbsp; 2) To study the comparative study of Organizational Citizenship Behavior of the company employees with different&nbsp;&nbsp; personal factors. 3) To study investigate the relationship between psychological contract. Organizational commitment to the behavior of a member of the Organization of the company employees.&nbsp; The sample is a company employee in industrial estates. K-Land, Rayong province the survey of 330 samples were used in the questionnaire. The statistics used&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; this&nbsp;&nbsp; research were&nbsp;&nbsp; percentage, mean, standard deviation, One – way ANOVA (F - Test) and Pearson’s Correlation Coefficient (Pearson’s Correlation Coefficient). The results show that</p> 2020-06-30T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์