[1]
วารสารการจัดการก. 2018. Contents. WMS Journal of Management. 7, 1 (Jan. 2018).