[1]
วารสารการจัดการก. 2018. Contents. WMS Journal of Management. 7, 2 (May 2018).