[1]
วารสารการจัดการก. 2018. Contents. WMS Journal of Management. 7, Special (Jul. 2018).