[1]
วารสารการจัดการก. 2018. Contents. WMS Journal of Management. 7, 3 (Sep. 2018).