[1]
วารสารการจัดการก. 2019. Contents. WMS Journal of Management. 8, 1 (Jan. 2019).