[1]
วารสารการจัดการก. 2019. Cover and Contents. WMS Journal of Management. 8, 2 (Apr. 2019).