[1]
วารสารการจัดการก. 2019. Cover and Contents. WMS Journal of Management. 8, 3 (Jul. 2019).