[1]
วารสารการจัดการก. 2019. Cover and Contents. WMS Journal of Management. 8, 4 (Oct. 2019).