[1]
วารสารการจัดการก. 2020. Cover and Contents. WMS Journal of Management. 9, 3 (Jul. 2020).