(1)
วารสารการจัดการก. Author Guidelines. WU 2018, 7.